Vicevi dana za Subotu, 4. Februar 2023. [86754]

Do­la­zi ro­di­te­lj u ško­lu i pi­ta uči­te­lja ka­kve oce­ne ima nje­gov sin. – Je­di­ni­ca iz ma­te­ma­ti­ke, iz he­mi­je i iz geo­gra­fi­je. – Ko­li­ko ja vi­dim, moj sin će pa­sti. – Ej ajd da se kla­di­mo u hi­lja­du ma­ra­ka da ne­će.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com