Vicevi dana za Subotu, 20. Januar 2024. [87995]

Uči­te­lj re­če de­ci: – Na­pi­ši­te za do­ma­ći te­k­st du­ži od 200 re­či ka­ko ste pro­ve­li vi­ke­nd. – U su­bo­tu sam cr­ve­nom bo­jom obo­jio klu­pu u dvo­ri­štu – napisao je Perica. – To je de­vet re­či – kaže uči­te­lj. – Osta­lu 191 izgo­vo­rio je moj ta­ta kad je na tu tek obo­je­nu klu­pu seo!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com