Vicevi dana za Sredu, 10. Jul 2024. [88596]

Po­slao Ha­so že­ni ja­k­nu iz Ne­ma­č­ke ko­ju je pla­tio 500 evra. Da ga ne bi gr­di­la što je po­tro­šio to­li­ki no­vac, re­kao joj je da ko­šta 250 evra. Su­tra­dan ga ona zo­ve: – Ha­so, ša­lji još ova­kvih ja­k­ni, otvo­ri­la sam biz­nis, ovu sam od­mah pro­da­la za 300 evra!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com