Vicevi dana za Petak, 8. Decembar 2023. [87845]

Pi­ta ma­j­ka Pe­ri­cu: – Ka­ko si se ose­ćao na po­sled­njem ča­su u ško­li? – Kao ge­ne­ral! Sto­jim u sta­vu mi­r­no i po­sma­tram svo­je je­di­ni­ce.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com