Vicevi dana za Petak, 30. Septembar 2022. [86327]

Ova­ko izgle­da hro­no­lo­gi­ja bra­ka: Pr­ve tri go­di­ne muž go­vo­ri, a že­na slu­ša. Sle­de­će tri go­di­ne že­na go­vo­ri, a muž slu­ša. U se­d­moj go­di­ni bra­ka – muž i že­na isto­vre­me­no go­vo­re, a su­se­di hte­li – ne hte­li mo­ra­ju da ih slu­ša­ju.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com