Vicevi dana za Petak, 19. Januar 2024. [87992]

Pro­la­ze dvo­ji­ca pri­ja­te­lja po­red ka­fi­ća u ko­jem je izbi­la tu­ča. Ka­že je­dan: – Idem da vi­dim ka­kva je to gu­žva. Vra­ti se za ne­ko­li­ko mi­nu­ta ra­zbi­je­nog no­sa, a dru­gi ga upi­ta: – I, ka­kva je to gu­žva? – Ma ka­kvi, uo­p­šte ne­ma gu­žve, od­mah do­đeš na red.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com