Vicevi dana za Nedelju, 9. Maj 2021. [84996]

Pro­da­va­či­ca lu­tri­je na­go­va­ra pro­la­zni­ka da ku­pi sre­ć­ku. – Do­bi­tak mo­že da vam pro­me­ni ži­vot. – Ne že­lim da do­bi­jem ni­šta – od­go­vo­ri čo­vek. – Odli­č­no, ima­mo mno­go sre­ća­ka ko­je ne do­bi­ja­ju ni­šta.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com