Vicevi dana za Nedelju, 9. Avgust 2020. [84022]

Se­de muž i že­na, a ona mu ka­že: – U bra­ku je na­j­va­žni­ji raz­go­vor. Muž joj od­go­va­ra: – Je­ste, za­to smo pro­šli put pro­ve­li 382 sa­ta pri­ča­ju­ći o to­me da ti ne tre­ba­ju još jed­ne ci­pe­le i za­klju­či­li da ćeš ih ipak ku­pi­ti.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com