Vicevi dana za Nedelju, 1. Januar 2017. [77155]

Сје­ди Де­да Мраз у сво­јој ку­ћи­ци пред ка­ми­ном и чи­та дјеч­ја пи­сма са на­руџ­би­на­ма за Но­ву го­ди­ну. При­ла­зи му па­ту­љак са слу­ша­ли­цом у ру­ци:
– Де­да, Ба­рак Оба­ма је на ли­ни­ји, пи­та, шта ви по­здра­зу­ми­је­ва­те под „ло­шим по­ступ­ци­ма?
Пр­ви ја­ну­ар. Ве­че. У ста­ну зво­ни те­ле­фон.
До­ма­ћин ко­ји је не­дав­но устао по­сле бур­ног но­во­го­ди­шњег пра­зни­ка узи­ма слу­ша­ли­цу и ур­ла:
– Ко­ји кре­тен зо­ве у 16 са­ти ују­тру?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com