Vicevi dana za Četvrtak, 4. April 2024. [88258]

Pri­ča­ju dva bo­le­sni­ka ko­ja su pre­ži­ve­la ope­ra­ci­ju: – Ka­ko su ovi do­k­to­ri ne­mar­ni, je­dan pa­ci­jent je mo­rao dva pu­ta na ope­ra­ci­ju jer je hi­ru­rg za­bo­ra­vio da mu izva­di ma­ka­ze iz sto­ma­ka. U tom ča­su ula­zi hi­ru­rg u so­bu: – Je l’ ko vi­deo mo­je ru­ka­vi­ce?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com